ΚΔΑΠ

945793-1024x682_converted

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
«KENTPΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ (ΚΔΑΠ) »

ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Σε όλο τον κόσμο τα παιδιά χαίρουν ιδιαίτερη εκτίμησης από τους γονείς τους και την κοινωνία.
Τα παιδιά είναι αθώα, ευάλωτα και εξαρτημένα, είναι ακόμα περίεργα, ενεργητικά και γεμάτα ελπίδα.
Το μέλλον τοuς πρέπει να διαμορφώνεται μέσα σε αρμονία και συνεργασία.
Η ζωή τους πρέπει να ωριμάζει ενώ θα διευρύvοvται οι προοπτικές τους και θα αποκτούν νέες εμπειρίες. Η παιδική ηλικία πρέπει να είναι περίοδος χαράς και ειρήνης, παιχνιδιού, μάθησης και ανάπτυξης διότι τα παιδιά είναι οι αυριανοί επενδυτές κάθε κοινωνίας.
Τις τελευταίες δεκαετίες οι εξελίξεις δείχνoυν ότι η άποψη των παιδιών και το ενδιαφέρον των μεγαλύτερων για τα παιδιά είναι περισσότερο ορατά στις πολιτικές διοικητικές διαδικασίες και στην καθημερινή ζωή.

Το πρόγραμμα Κ.Δ.Α.Π. αποσκοπεί:
α) Στην παραμονή για ορισμένο χρονικό διάστημα της ημέρας πέραν του σχολικού ωραρίου σε ένα περιβάλλοv ευχάριστο και δημιουργικό που θα ανοίξει νέους ορίζοντες για κάθε παιδί μέσα από το παιχνίδι, το τραγούδι, τη ζωγραφική, τη συζήτηση.                                                                                                   β) Να αξιοποιήσει σωστά τον ελεύθερο χρόνο του παιδιού
γ) Να δώσει κίνητρα και ευκαιρίες στο κάθε παιδί
δ) Να βοηθήσει την εργαζόμενη μητέρα

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΣΚΟΠΟΣ
Τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) είναι Μονάδες δημιουργικής απασχόλησης παιδιών (ΚΔΑΠ) με καλή υγεία, ηλικίας 5-12 χρόνων. Στις μονάδες αυτές μπορούν να απασχολούνται και παιδιά με ελαφράς μορφής κινητικά ή αισθητηριακά προβλήματα.
Δικαιούχοι φορείς για τη σύσταση και την λειτουργία των ΚΔΑΠ – ΜΕΑ είναι οι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης όπως ορίζονται στην Υπουργική Απόφαση αριθ. Π1β/Γ.Π οικ.149512001 (ΦΕΚ 1397/τ Β/22-10-2001), η οποία τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την αριθμ. Π1β/ΓΠοικ. 30411/2002 την Κοινή Υπουργική Απόφαση 4036/27.7.2001(ΦΕΚ 1128/τ Β/2001) όπως συμπληρώθηκε και ισχύει.
Σκοπός των ΚΔΑΠ είναι η δημιουργική απασχόληση των παιδιών για ορισμένο χρονικό διάστημα της ημέρας, εκτός σχολικού ωραρiου η σωστή αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου με ατομική ή οργανωμένη δραστηριότητα ή μέσα από οργανωμένες ομάδες εργαστηρίων καθώς και η εξυπηρέτηση των γονιών.
Τα Κέντρα μπορούν να διασυνδέονται με τις εκπαιδευτικές μονάδες, τις κοινωνικές υπηρεσίες των ΟΤΑ και των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, τους φορείς και τις υπηρεσίες πολιτιστικής, αθλητικής. περιβαλλοντικής κ.λ.π. τοπικής παρέμβασης και ανάπτυξης.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Τα ΚΔΑΠ για την εκπλήρωση των σκοπών τους, όπως αυτοί περιγράφονται παραπάνω προβλέπεται να παρέχουν τις παρακάτω υπηρεσίες:
α) Υγιεινή και ασφαλή απασχόληση και αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνοu των παιδιών με την ανάπτυξη της ατομικής και ομαδικής δραστηριότητας
β) Υλοποίηση προγραμμάτων έκφρασης. ψυχαγωγίας, άθλησης
γ) Ανάπτυξη φιλικών δεσμών και κοινωνικών σχέσεων
δ) Ενημέρωση της οικογένειας και παραπομπή σε φορείς που παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΔΑΠ
Οι κτιριακές εγκαταστάσεις των ΚΔΑΠ πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές ορίζονται στην Υπουργική απόφαση αριθ. Π1β/Γ.Π.οικ.14851 (ΦΕΚ 1397/τ. Β/22-10-2001), και αποτελούνται από τα εξής Κέντρα κατά διεύθυνση:

1) ΚΔΑΠ Ν. Αλικαρνασσού Τηλ.:2810332030
1o Δημοτικό Σχολείο Ν. Αλικαρνασσού, Μαυσώλου 75, Ν. Αλικαρνασσού.

2) ΚΔΑΠ Ξηροποτάμου Τηλ.:2810256547
43o Δημοτικό Σχολείο, Σπύρου Μουστακλή στον Ξηροπόταμο, πλησίον του
κολυμβητηρίου.

3) ΚΔΑΠ Τριών Βαγιών Τηλ.:2810250330
Ζεύξιδος, Τρείς Βαγιές.

4) ΚΔΑΠ Αη Γιάννη Τηλ.:2810322162
20o Δημοτικό Σχολείο, Πεζόδρομος Ορφέως 3, Απέναντι από την ΔΟΥ,
Νέα Αλάτσατα.

5) ΚΔΑΠ Τεμένους Τηλ.:2810871637
Νηπιαγωγείο Προφήτη Ηλία, Δημοτική Ενότητα Τεμένους.

6) ΚΔΑΠ Γοργολαίνη Τηλ.:2810861542
ΚΔΑΠ Ασιτών, Δημοτική Ενότητα Γοργολαίνη.

7) ΚΔΑΠ Παλιανής Τηλ.:2810791207
Πρώην Δημοτικό Σχολείο Αυγενικής, Δημοτική Ενότητα Παλιανής.

8) ΚΔΑΠ Κέντρου Τηλ.:2810226174
6ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου, Αγίου Τίτου 1 Ηράκλειο.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ – ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΑΙΔΙΩΝ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ .
Στα ΚΔΑΠ εγγράφονται παιδιά ηλικίας 5-12 χρόνων. Επίσης εγγράφονται παιδιά με ελαφράς μορφής κιvητικά ή αισθητηριακά προβλήματα.
Τα εγγραφόμενα παιδιά προέρχονται κατά κύριο λόγο από την περιοχή του ΟΤΑ στον οποίο ανήκει το ΚΔΑΠ, χωρίς να αποκλείεται η περίπτωση εγγραφής παιδιών που διαμένουν σε όμορη περιοχή, και εφόσον uπάρχουν κενές θέσεις ή στην περίπτωση που με την εγγραφή εξυπηρετείται ιδιαίτερα οξυμένη κοινωνική ανάγκη των γονέων, η οποία αιτιολογείται ειδικά.

Για την εγγραφή των παιδιών απαιτείται :
1. Αίτηση γονέα ή κηδεμόνα
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο προκύπτει η ηλικία του παιδιού
3. Βεβαίωση γιατρού του Δημοσίου, ΝΠΔΔ ή Ασφαλιστικού Οργανισμού για την κατάσταση υγείας του παιδιού
4. Αντίγραφο της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος τρέχοντος έτους ή εκκαθαριστικό της Εφορίας του προηγούμενοu έτους. Σε περίπτωση που δεν υποχρεούται να uποβάλλει φορολογική δήλωση, βεβαίωση της οικείας ΔΟΥ.

Αιτήσεις εγγραφής υποβάλλονται σε όλη τη διάρκεια του έτους εφόσον uπάρχουν κενές θέσεις.
Για την επανεγγραφή απαιτούνται όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά πλην του πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης
Η επιλογή των φιλοξενουμένων παιδιών γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. του τελικού δικαιούχου μετά από εισήγηση του/της Διευθυντή/τριας του Κέντρου

Κριτήριο επιλογής των παιδιών είναι η οικονομική κατάσταση της οικογένειας και η σύνθεση αυτής.
Προηγούνται τα παιδιά που προέρχονται από οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα, παιδιά πολύτεκνων και μονογονεικών οικογενειών καθώς και παιδιά γονέων με σωματική ή πνευματική αναπηρία.

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Το ωράριο λειτουργίας των ΚΔΑΠ θα είναι από 13:00μμ-20:00μμ από Δευτέρα έως Παρασκευή. Μόνο το ΚΔΑΠ Τεμένους θα λειτουργήσει σε δύο βάρδιες. Α Βάρδια από 12:30μμ – 16:30μμ και Β Βάρδια από 16:30μμ- 20:30μμ.
Τα Κέντρα διακόπτουν την λειτουργία τους κατά τις επίσημες αργίες και κατά τις αργίες λόγω εορτασμού εθνικού ή τοπικού γεγοvότος ή εορτασμού του Πολιούχου Αγίου του Δήμου ή της Κοινότητας.
Τα Κέντρα μπορούν να συνεχίσουν την λειτουργία τους και κατά τους θερινούς μήνες ανάλογα με τις τοπικές ανάγκες και κατά την κρίση του τελικού δικαιούχου (σχετ. ΚΥΑ αριθ. 4036/27-7-2001 ΦΕΚ 1128/τ.Β/2001).

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Κάθε Κέντρο στελεχώνεται σύμφωνα με την αριθ. την Κοινή Υπουργική Aπόφαση 4036/27-7-2001 (ΦΕΚ 1128/τ. Β20Ο1) όπως συμπληρώθηκε και ισχύει και την Υπουργική απόφαση αριθ. Π1β/Γ.Π.οικ.14951 (ΦΕΚ 1397/τ Β/22-10.2001):

α. Εξειδικευμένο προσωπικό, για την δημιουργική απασχόληση, ανάλογα με
τις δραστηριότητες που θα αναπτυχθούν.
Ενδεικτικά αναφέρουμε:
α) Παιδαγωγός
β) Νηπιαγωγός
γ) Δάσκαλος
δ) Γυμναστής
ε) Αρχιτέκτονας- σχέδιο
ζ) Kαθηγητής Μοuσικής
η) Καθηγητής πληροφορικής
θ) Καθηγητής Ζωγραφικής
ι) Kαθηγητής Θεατρολόγος
κ) Καθηγητής Κινηματογράφου
λ) Καθηγητής Ελληνικού Πολιτισμού

Οι ανωτέρω θα πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίων ΑΕΙ, ΤΕΙ, ή κάτοχοι τίτλων σποuδών σχετικών με τη δημιουργική απασχόληση, σχολών της ημεδαπής ή ισότιμων, της αλλοδαπής.
Η αναλογία εξειδικευμένου προσωπικού / παιδιών είναι 2 άτομα ανά 25 παιδιά

β. προσωπικό καθαριότητας – βοηθητικών εργασιών
Το προσωπικό που θα ασχοληθεί στο Κέντρο θα υποβάλει πιστοποιητικό υγείας, το οποίο ανανεώνεται κάθε χρόνο
Με απόφαση του Φορέα ορίζεται Διευθυντής/ρια, Πτυχιούχος ΠΕ ή ΤΕ με την μεγαλύτερη εμπειρία στο σχετικό αντικείμενο.
Ο Διευθυντής/ρια ασκεί τα καθήκοντα της θέσης αυτής επί πλέον των κυρίων καθηκόντων του.
Συνεργάζεται με το εξειδικευμένο προσωπικό ώστε τα παιδιά να βοηθηθούν να αναπτύξουν μέσα από την δημιουργική απασχόληση, φαντασία και έμπνευση, αγωνιστικότητα, ελευθερία και έκφραση, θάρρος και θέληση.
Το εξειδικευμένο προσωπικό να εντοπίσει και να καλλιεργήσει τις ικανότητες και δεξιότητες του παιδιού, να συμβάλλει στην κοινωνικοποίηση και την ομαλή ένταξή του στην κοινωνία.

Το προσωπικό καθαριότητας – βοηθητικών εργασιών εκτελεί τις εργασίες καθαριότητας των εσωτερικών, εξωτερικών χώρων καθώς και κάθε άλλη βοηθητική εργασία που του ανατίθεται από τον υπεύθυνο του Κέντρου.
Αδικαιολόγητη απουσία του προσωπικού από το Κέντρο κατά τις εργάσιμες ώρες και χωρίς άδεια του/ της Διευθυντή/ριας δεv επιτρέπεται.
Το προσωπικό υποχρεούται να συμβάλλει στην εύρυθμη λειτοuργία του Κέντρου, να εκτελεί τα καθήκοντα που του αναθέτουν και να φροντίζει για την διατήρηση πρόχειρου φαρμακείoυ.

ΣΥΝΤΟΝIΣΜΟΣ – ΕΠΟΠΤΕIΑ – ΕΛΕΓΧΟΣ
Το συντονισμό, την υπoστήριξη και την παρακολούθηση της λειτουργίας των Κέντρων αναλαμβάνει η Ομάδα Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ), η οποία έχει συσταθεί με την ΚΥΑ ΔΥ1δ/οικ.10024/1-6-01 ΦΕΚ 726 τ.Β κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 18 του άρθ. 18 του Ν.2503/97 ΦΕΚ 107 τ.Α., όπως τρoπoπoιήθηκε και ισχύει.
Στην ΟΔΕ, η οποία εδρεύει στο καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας σuμμετέχοuν υπηρεσιακά στελέχη, εκπρόσωποι των συναρμόδιων υπουργεlων Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και ΕργασΙας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, εκπρόσωποι της Εκκλησίας της Ελλάδος, της ΚΕΔΚΕ, της ΕΣΑΕΑ, των κοινωνικών και επιστημοvικών φορέων. καθώς και ειδικοί εμπειρογνώμονες.
Ειδικότερα το έργο της ΟΔΕ συνιστάται στην κατάρτιση των εσωτερικών κανοvισμών λειτουργίας των Κέντρων, στη παρακολούθηση της λειτουργίας τους σχετικά με την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, στην υποστήριξη των στελεχών τους και των τελικών δικαιούχων και στη μεγιστοποίηση του αναμενόμενου αποτελέσματoς.
Παράλληλα η ΟΔΕ στηρίζει τη διαδικασία καταχώρησης των πληροφοριών που εισάγονται στο Χάρτη της Πρόνοιας
Η λειτουργία και οι δραστηριότητες της ΟΔΕ υποστηρίζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υποuργείου Υγείας και Πρόνοιας, των συναρμόδιων Υπουργείων κοι τωv Περιφερειών της χώρας.
Την άμεση διοικητική εποπτεία του Κέντρου έχει το Δ.Σ. του τελικού δικαιούχου φορέα σύστασης και λειτουργίας του, το οποίο οφείλει vα παρέχει κάθε δυνατή πληροφόρηση στην ΟΔΕ για την πορεία και εξέλιξη της δομής.

Επίσης υποχρεούται να υποβάλλει τα στοιχεία τα οποία θα συμβάλλουν στην επικαιροποίηση των καταχωρημένων των καταχωρημένων στοιχείων που uπάρχοuν ήδη στο Χάρτη Πρόνοιας

Η Ειδική υπηρεσία Διαχείρισης της οικείας Περιφέρειας ασκεί έλεγχο σε όλα τα στάδια από την προετοιμασία μέχρι την oλoκλήρωση της πράξης όπως αναλυτικά περιγράφεται στο άρθρο 6 του N.2860/2000 και στην ΚΥΑ 4036/27.7.2001(ΦΕΚ 1128/τ.Β/2001).

Ο δικαιούχος φορέας σύστασης και ίδρυσης της δομής υποχρεούται μέσω των εξουσιοδοτημένων αρμοδίων προσώπων να ακολουθεί τις οδηγίες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης της Περιφέρειας και να παρέχει κάθε στοιχείο και διευκόλυνση στην άσκηση του έργου της.

ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒIΒΛlΑ
Σε κάθε ΚΔΑΠ τnρούνται απαραίτητα και τα ακόλουθα βιβλία:
α) βιβλίο συμβάντων
β) βιβλίο παρουσίας παιδιών
γ) βιβλίο ή κατάσταση παρουσίας του προσωπικού του Κέντρου
δ) βιβλίο περιουσιακών στοιχείων του ΚΔΑΠ

Άλλο θέμα σχετικό με την λειτουργία ΚΔΑΠ που δε συμπεριλαμβάνεται και δεν έρχεται σε αντίθεση με τα ανωτέρω, ρυθμίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του τελικού δικαιούχου φορέα ίδρuσης και λειτουργίας του.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ